Voorvader gezocht (video)

Wat denkt u, hoeveel van ons hebben een voorvader die in Atjeh heeft gevochten? Misschien wel honderden. Een deel van de militairen bleef in Indië, een deel was reizend, dus komen en gaan. Ik sprak een keer in dat geweldige tehuis Raffy en vroeg naar die voorvaders. Op de video hoort en ziet u wat er gebeurde.

Zo gaat het vaak. Veel mensen weten het nog. Wie de voorvader was, hoe hij heette. Of soms alleen: “Hij vocht onder Van Heutsz.” Dat hoor ik dan omdat ik de biografie van Van Heutsz heb geschreven.
Misschien heeft u ook zo’n voorvader in de familie. Een man van wie u vaag nog wat weet, omdat u het gehoord heeft. Of misschien weet u meer, omdat u papieren heeft. Of een naam met wat feiten. Ik noem dat: een beginnetje.

Mogelijk kan ik u helpen meer van hem te weten te komen, omdat ik een beetje de weg weet in archieven en documenten. Als u me stuurt wat u weet, denk ik graag mee.

Het kan ook zijn, dat u meer weet. Dan noem ik graag zijn naam op deze website en als er een stukje moet komen, schrijf ik dat met genoegen.

Het is tijd, dat we de voorvaders die in Atjeh vochten leren kennen. Wie ze waren, waarom ze er waren, en met naam en toenaam. Zij horen ook bij de familie. Hoe heette uw voorvader?

  Over de hospitaalhyena’s

  Ingang van het Militair Hospitaal te Atjeh, na 19105 (Creative Commons, KITLV)

  Terwijl de Atjehoorlog voortwoedde en Nederland, alle inzet ten spijt, nog altijd niet gewonnen had, kwam er in 1900 een nieuw probleem bij. Dat meldde de arts L. J. Eilerts de Haan, werkzaam in het ziekenhuis aldaar. In verschillende artikelen beschreef hij dat er uit ziekenhuizen voeding werd gestolen. De daders schold hij uit voor ‘hospitaalhyena’s’. Met goede bedoelingen, zoals een klokkenluider die meestal heeft.

  Het Indische dagblad De Locomotief trok zich de zaak van het hospitaalschandaal aan. Op 10 maart 1900 publiceerde de krant een fors artikel over de zaak waarbij ook alweer een nieuw probleem was gekomen, te weten de positie van de arts zelf. Dokter L. J. Eilerts de Haan, officier van gezondheid eerste klas, had inmiddels Indië verlaten. Of dit geheel vrijwillig was, stond te bezien. Er was een onderzoek naar de dokter ingesteld:

  …of die militaire geneesheer wal eerst al het mogelijke tot verkrijging van verbetering deed bij zijne chefs. Dit geeft te denken. Er ligt zoo iets in van: tóch zullen wij dan lastigen kerel wel krijgen! […] Natuurlijk heeft Dr. Eilerts de Haan wel eerst bij zijn chefs geklaagd, maar het is de vraag hoever en hoelang het legerbestuur zulke pogingen wil zien uitstrekken. Indien Dr. Eilerts de Haan wellicht – ik weet er niets van, onderstel slechts – wat spoediger dan een ander tureluursch is geworden over de eeuwige officieele uitvluchten waar het geldt breken met de sleur, en maar altijd zijne zieken laaghartig zag bestelen, zal ham dit dan te kwade warden aangerekend? Zal op de vingers worden nageteld: hij had dit nog kunnen doen, en dat nog kunnen vragen, en op dit of dat nog kunnen wachten? Moet liever ook de legercommandant niet op prijs stellen, dat de knoeierij nu eens duidelijk aan het licht is gebracht en den man hoogachten, die dit heeft durven doen?

  Dat waren scherpe zinnen die duidelijk maakten wat nu het ergste werd gevonden. Niet zozeer de diefstal of de verminderde hoeveelheid gezonde voeding voor de militairen, maar het gezichtsverlies van de superieuren. Menigeen begreep, hoe verstandig de dokter was geweest door dat onderzoek naar hem niet af te wachten.

  Morele steun

  De kranten bleven publiceren over het hospitaalschandaal. Het betrof hier vooral militaire ziekenhuizen, waar de lagere rangen in opgenomen werden. De indruk bestond, dat zij geen klachten durfden in te dienen als er iets ontbrak. Dat iets kon zijn: voeding, versterkende drank of zelfs medicijnen. Schreef een arts vier eieren voor, dan kreeg de patiënt er twee. Melk werd verdund. De lijst was eindeloos.
  Gaandeweg 1901 bleek dat er al jaren gestolen werd uit de hospitalen, maar er iets aan doen… dat leek vrijwel onmogelijk. De artikelen die dokter Eilerts de Haan erover had geschreven om de misstanden aan de kaak te stellen, waren zelfs geweigerd door het Indisch Militair Tijdschrift, schreef Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, begin 1901, ook al had hij de morele steun van de gouverneur van Atjeh Van Heutsz.
  Wie er baat bij had, was speculeren. Mogelijk floreerde hier een diefstal stelsel van verkoop en winst met afdrachten aan deze en gene, en daarbij konden – gezien de doofpot reactie – best hooggeplaatste militairen betrokken zijn.

  Klokkenluider

  In Nederland haalde de zaak van het hospitaalschandaal de kringen van ministers. Merkwaardig genoeg wilden ook zij het karakter van de klokkenluider bespreken. Het heette twijfelachtig te zijn dat een militaire arts met voorbijgaan van zijn meerderen de steun van publieke opinie had gezocht voor zijn zaak. Maar had hij een alternatief gehad? Kennelijk: neen. Het kamerlid Van Kol nam het voor hem op: ‘Ook insubordinatie heeft hier niet plaats gehad, want ware dat het geval, dan zou generaal van Heutsz aan die artikelen zeker zijn goedkeuring niet hebben gehecht en daardoor als zijn meening hebben doen kennen, dat alleen door het opwekken der publieke opinie tegen die misstanden, daarin verbetering kon worden verwacht.’ Het hielp niet. De zaak werd van kwaad tot erger. Niet meer het hospitaalschandaal stond centraal, maar de persoon van de dokter. In februari 1901 schreef Het Soerabaijasch handelsblad een harde beoordeling van deze gang van zaken:

  Wel kan men den man, die dit durft ondernemen, niet wettelijk straffen, maar men maakt hem af op geniepige wijze in den conduite-staat. Zoo is het dr. Eilerts de Haan gegaan, zoo zal het ieder officier en ambtenaar gaan die in Indië misstanden aan het licht durft te brengen en den moed heeft dit openlijk, zonder masker voor, te doen. Totdat eindelijk iedereen zwijgt. Dan is het ideaal van het koloniaal gouvernement bereikt.

  En de dokter? Hij besloot zijn tijd als militair arts uit te zitten, met het oog op zijn pensioen. Erna publiceerde hij zijn autobiografie: Zonderlingschap. Het laatste woord was voor hem.

  (dit artikel verscheen eerder in de rubriek Wapenzuster, in het blad van de Bond van Wapenbroeders)

  Staat de naam van uw voorvader hier ook bij? (video)

  In Atjeh zijn de meeste Militaire Willemsordes verdiend. U hoort dat ik zeg: verdiend. Voor moed, beleid en trouw, aan de dag gelegd in een oorlog. We kunnen daar nu van alles over roepen, maar toen waren de normen en waarden anders.

  In 1904 leidde Van Daalen een militaire expeditie door de Gajo-, Alas en Bataklanden. Met hem mee trokken militairen, koelies en dwangarbeiders.
  Veel militairen werden nadien beloond met een onderscheiding. Hieronder staat wie, wat kreeg.

  Staat de naam van uw voorvader er ook bij?

  Bron: G.C.E. van Daalen: ‘Verslag van den commandant der marechaussee-colonne belast met de vestiging van ons gezag in de Gajo-en Alaslanden.’ In: Indisch Militair Tijdschrift, januari 1905

  A

  Adoe Ani
  Inl. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Ahé
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Anakotta, Amb. sergeant J.
  maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Aukes, 1e luitenant H.F.
  maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  B

  Banti, M.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Belling, Eur. sergeant G.A.C.
  maréchaussée, eervolle melding

  Braam Morris, 1e luitenant J. van
  infanterie, maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Baak, Eur. sergeant M.F.
  maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  C

  Comentas, F.
  Amb.maréchaussée
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Corenos, J.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  D

  Daalen, G.C.E. van Daalen
  luitenant-kolonel
  generale staf
  Commandeur der Militaire Willemsorde

  Dambohpolu, E.
  Amb. korporaal, maréchaussée
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Detan Hani
  Inl. maréchaussée
  Eervolle melding

  Deurssen, Eur. sergeant S.R.
  maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Dias, N.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Dirksen, Eur. sergeant C.
  infanterie, eervolle melding

  Djoema
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Dorst, Eur. sergeant J.
  maréchaussée eervolle melding

  E

  Ebbink, 1e luitenant J.W.
  maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Emondt, Eur. sergeant J.W.C.,
  maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  G

  Gandaria, P.M.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Graaf, kapitein H.R.Th.A. de
  infanterie: eervolle melding

  H

  Hendrikussen, Eur. fuselier C.L.
  infanterie, eervolle melding

  Hetarihon, P.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Hitipeuw, S.
  Amb.maréchaussée
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Hoenies
  Inl.maréchaussée
  geneeskundige hosp. dienst
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  J

  Jansen, J.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Joseph, E.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  K

  Kaija, M.
  Amb.maréchaussée
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Kaperekh, P.
  Amb. maréchaussée
  eervolle melding

  Kardia
  Inl. maréchaussée
  Eervolle melding

  Karundeng, P.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Karuntu, W.
  Amb. sergeant
  maréchaussée
  eervolle melding

  Kaseman
  Inl. maréchaussée
  Eervolle melding

  Kasidin
  Inl.maréchaussée
  geneeskundige hosp. dienst
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw
  Kasnam
  Inl.maréchaussée
  geneeskundige hosp. dienst
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Keller, Eur. fuselier K.A.
  infanterie: eervolle melding

  Kempees, 1e luitenant J.C.J.
  artillerie
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Kila, A.
  Amb. soldaat, ziekenverpleger
  Geneeskundige hosp.dienst
  Eervolle melding

  Koloai, A.
  Amb. korporaal, maréchaussée
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Komoel, P.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Komentas, J.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Kromosetiko
  Inl. korporaal
  maréchaussée
  Eervolle melding

  L

  Lado-Koppe
  Inl. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Ladouw, H.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Langkaj, A.
  Amb.maréchaussée
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Lasonder, W. 1e luitenant
  infanterie eervolle melding

  Lattoeasan, S.L.F.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Latukonsia, Ph.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Latumahina, P.N.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Leatemia, D.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Lekatompessij, J.
  Amb. maréchaussée Nel Lekar
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Lewi, B.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Litaaij, J.L.
  Amb. sergeant
  maréchaussée, geneeskundige hosp. dienst
  Eervolle melding

  Luhulima, W.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  N

  Nanlohij, J. ook in 1927 dacht ik
  Amb. sergeant
  maréchaussée, Eervolle melding

  Neeb, H.M.
  officier van gezondheid 1e klasse
  geneeskundige dienst
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Ngadijo
  Inl. sergeant
  maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Noerkamat
  Inl. maréchaussée
  Eervolle melding

  O

  Oleij, F.
  Amb. korporaal
  maréchaussée
  Eervolle melding

  M

  Mad
  Inl.maréchaussée
  geneeskundige hosp. dienst
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Mahulete, P.
  Amb.maréchaussée
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Makal, A.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Manoeël Adam
  Inl. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Manoeroe
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Manua, P.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Manuhutu, M.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Martadimedja
  Inl. maréchaussée
  Eervolle melding

  Masoera, S.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Matahelmual, J.
  Amb.maréchaussée
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Minta
  Inl. korporaal
  maréchaussée
  Eervolle melding

  Montalalu, B.
  Amb. maréchaussée B.
  Eervolle melding

  Mustamu, J.H.C.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Musuw, M.
  Amb.maréchaussée
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  O

  Odorfer, Eur. sergeant M.M.
  maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Othello, S.
  Amb. korporaal; maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  P

  Panod, S.
  Amb. soldaat, ziekenverpleger
  Geneeskundige hosp.dienst
  Eervolle melding

  Patirane, Amb. sergeant S.
  maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Pelupessij, D.W.
  Amb.maréchaussée
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Picaulij, J.K.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Pinaria, S.
  Amb.maréchaussée, soldaat, ziekenverpleger
  geneeskundige hosp. dienst
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Pantow, S.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Pardin
  Inl. maréchaussée
  Eervolle melding

  Pondaäg, N.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Pongoh, J.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  R

  Ralahala, A.
  Amb. soldaat, ziekenverpleger
  Geneeskundige hosp.dienst
  Eervolle melding

  Rampisela, S.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Ressidikromo
  Inl. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Rumambij, G.L.
  Amb.sergeant, maréchaussée
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Rumawung, A.
  Amb.maréchaussée
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  S

  Sahetapij, J.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Salawant, P.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Samboer, J.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Samoentamat
  Inl. maréchaussée
  Eervolle melding

  Sapan, Inl. sergeant
  maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Saridjo
  Inl. korporaal maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Sarimanella, S.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Sarpin
  Inl. maréchaussée
  Eervolle melding

  Saroean, A.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Satam
  Inl.maréchaussée
  geneeskundige hosp. dienst
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Scheepens, kapitein W.B.J.A.
  maréchaussée
  ridder 3e Klasse der Militaire Willemsorde

  Seters, Eur. sergeant I.A.K.G. van
  maréchaussée eervolle melding

  Sidino
  Inl.maréchaussée
  geneeskundige hosp. dienst
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Sinjal, E.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Sipon
  Inl. maréchaussée
  Eervolle melding

  Soei Lesi
  Inl.maréchaussée
  geneeskundige hosp. dienst
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Soerodikromo
  Inl. maréchaussée
  Eervolle melding

  Sondak, A.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Sombah, A.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Sopacoeaperoe, J.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Sopakuwa, J
  Amb.maréchaussée, soldaat, ziekenverpleger
  geneeskundige hosp. dienst
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Stoker, Eur. korporaal J.
  ziekenverpleger, geneesk. hosp.dienst
  eervolle melding

  Stolk, kapitein J.J.
  generale staf
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Stongie, Eur. fuselier M.
  infanterie, eervolle melding

  Sumampouw, L.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Surundajang, N.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  T

  Tabelesij, D.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Tahalele, J.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Tahore, J.
  Amb. korporaal
  maréchaussée, Eervolle melding

  Takaria, E.L.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Talahaturuson, D.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Talumepa, J.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Tanod, S.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Tamunu, J.
  Amb. soldaat, ziekenverpleger
  Geneeskundige hosp.dienst
  Eervolle melding

  Tetehuka, M.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Teterissa, M.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Tjakoe
  Inl. maréchaussée
  Eervolle melding

  Tjomota
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Totaijs, J.H. Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Tomahua, J.D.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Tuanakotta, H.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Tuasuun, C.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Tuhuleruw, J.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Turuangan, L.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  Tutupolie, C.
  Amb. maréchaussée
  Eervolle melding

  W

  Watrin, 1e luitenant, G.F.B.
  maréchaussée: eeresabel

  Wattimurij, P.
  Amb. maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Wanej, K.
  Amb. korporaal
  maréchaussée, Eervolle melding

  Winter, 1e luitenant W.R.
  infanterie
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Wongsowikromo
  Inl. maréchaussée
  Eervolle melding

  Wongsokario
  Inl.maréchaussée
  geneeskundige hosp. dienst
  bronzen eereteken voor Moed en Trouw

  Z

  Zeller, Eur. sergeant ziekenopz. J.A.W.
  geneesk. hosp. dienst
  eervolle melding

  Zijl, Eur. sergeant G.J.A. van
  maréchaussée
  ridder 4e Klasse der Militaire Willemsorde

  Heintji Tuwanakotta was in Atjeh

  Arthur Dias mailde me: “Mijn grootvader Heintji Tuwanakotta heeft ook in Atjeh als KNIL militair gevochten. Hij zat bij de Marechaussee. De oudste broer van mijn moeder, Hendrik Tuwanakotta heeft ook bij de KNIL gezeten.”

  Kijk, dan ben ik al gelukkig. En nieuwsgierig of er ook meer is. Foto’s wellicht? Arthur stuurde me twee mooie bestanden met foto, die ik hier mag overnemen. Eerst Heintji Tuwanakotta.

  Zoon van Selep Tuwanakotta en Margerita Sahetapy werd voor zijn krijgsverrichtingen (onder kapitein Christoffel), op Flores van 9 Augustus 1907 tot ultimo Februari 1908 onderscheiden met de Militaire Willemsorde. (KB 28 Dec. 1908 no 12) Eerder, in 1906, raakte hij in Pidie (Atjeh) zwaar gewond. Voor zijn deelname aan de tocht naar de Gajo- en Alaslanden van februari tot juli 1904 ontving hij het bronzen ereteken voor moed en trouw.

  In een krantenartikel uit 1939 staat het volgende artikel:

  BEGRAFENIS RIDDER M.W.O.
  De gepensioneerd adjudantonderofficier Verdickt. Vrijdag jl. meldden wij het overlijden in het Militair Hospitaal te Batavia van
  den gepensioneerden adjudant-onderofficier Dij den Topografischen Dienst H. F. M. Verdickt. ridder in de Militaire Willemsorde
  4de klasse. Een eenzame figuur in zijn laatste levensjaren. Verdickt had in dit land kind noch kraai, doch bij zijn vrienden was hij graag gezien. En zoo waren het dan ook zijn vrienden, evenals hij ridders M. W. 0., die hem Zaterdagmorgen jl. op de
  begraafplaats Laanhof ten grave droegen. Vier hunner, wien de last der jaren aan houding en gelaat duidelijk was aan te zien,
  fungeerden als slippendragers en ondanks dezen „handicap” marcheerden zij (in het zwart, de borst versierd met het eremetaal van verschillende onderscheidingen) met het militair geleide even dapper mee op den ruim 10 kilometers langen weg van het
  militair hospitaal naar Lanhof, als waren zij nog jonge soldaten in ’s Konings wapenrok.

  Het waren de gepensioneerd adjudant onderofficier-administrateur Zwiers, de gepensioneerd sergeant-ziekenverpleger Pattiwaël van Westerloo, de gepensioneerd sergeant der Infanterie Sapin en de gepensioneerd Infanterist 1ste klasse Tuwanakotta. Het gewapend geleide bestond uit 1 sectie, het ongewapend geleide uit 2 sectiën van het 1ste Bataljon Luchtdoelartillerie onder commando van den 1ste luitenant der Artillerie Koen, terwijl ais dragers van het stoffelijk overschot 12 onderofficieren van het ovengenoemde korps aangewezen waren. 

  De chef van het militair hospitaal majoor Schijveschuurder, herdacht in een rede bij de geopende groeve de militaire verdiensten van den overledene. Dat spreker juist het woord voerde was geen toeval. Verdickt toch, voor de infanterie in Indië uitgekomen en later naar den Topografischen Dienst overgegaan, heeft ook bij den hospitaaldienst gediend en het was in zijn functie van korporaal-ziekenverpleger, dat hij op Timor het wapenfeit bedreef, waarvoor hem de ‘onderscheiding met de M. W. O. werd toegekend. De gepensioneerd adjudant-onderofficier H. Zwiers bracht een overledene een laatsten groet namens alle ridders M. W. O. in Nederlandsch- Indië. De heer S. Content herdacht zijn goede eigenschappen als mens en burger. Bij zijn weten had de overledene geen familiebetrekkingen in Indië. Spr. nam daarom als oud vriend de taak op zich de militaire autoriteiten, de aanwezige ridders M. W.O., en de andere aanwezigen dank te zeggen voor de betoonde belangstelling. Hierna werden bloemen gestrooid in het graf, waarbij de plaatselijk commandant van Weltevreden, luitenant-kolonel Muller, voortging.

  In 1927 woonden zowel vader en zoon met familie in Poerwakarta (West-Java).
  Kinderen: Hendrik – Jozef Louis – Penina – Margarita Doortje – Christiana Maria – Frits Arnold – Paula – Greetje & Josina

  Zoon van Heintji Tuwanakotta en Augustina Pelupessy

  27-11-1930 Voor het eerste oefening ingelijfd in den stand van militie soldaat en op dato in werkelijken
  dienst bij het 15 e Bataljon infanterie. Een jaar later werd hij als “aanbevolen militair” geplaatst aan de kaderschool.
  09-05-1931 Met groot verlof.
  01-10-1931 Te Bandoeng tijdelijk verbonden voor drie jaren als fuselier (aanbevolen militair) en geplaatst bij
  de Kaderschool. Korporaal.
  Tijdelijk bevorderd tot Sergeant.
  11-06-1947 Tijdelijk bevorderd tot Sergeant Majoor vsd. besch. adjugen nr. 6328/1.A.2. van 11 Juni 1947
  30-11-1949 Na gevangen te hebben gezeten in een Japans kamp werd hij drager van de zilveren medaille voor
  Trouwe dienst en van het Bronzen Kruis voor deelname aan gevechtsacties op West in 1949
  (Koninklijk Besluit 30-11-1949 No. 32).
  Bron: https://www.openarch.nl/nim:8d2ea93c-09c5-09bf-cdd9-6c506a61b0d4
  25-07-1950 Bij bsch. Cdt. Ned. Legerstrijdkracht in Indonesië. No: 60090/IB/11, wegens reorg. KNIL eervol
  ontslag uit de mil. dienst, onder toekenning voor evenredig pensioen (fl. 189,-) , toegestaan.

  Okt-1950 Van huisadres v. Rietschotenweg 34/nr 6 Djakarta (20-05-1950)
  Naar Nederland vertrokken met de m.s. “Skaugum”.

  De reden voor zijn onderscheiding werd als volgt beschreven:
  “De heer Tuwanakotta heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 2 oktober 1947
  als commandant van een doorzoekingsgroep van de militaire politie tijdens een zuiveringsactie tegen
  terroristische benden in het Tiledoegse (West Java).
  In het bijzonder door geheel eigen beweging, tezamen met een bij zijn groep ingedeeld soldaat van de militaire
  politie, een T.N.I.-groep, die zich op korte afstand ten zuiden van de kampong Waled Patjiman had
  teruggetrokken en zich had opgesteld aan de steile oever van de kali Tjisanggarang, zonder zich te bedenken
  onmiddellijk aan te grijpen en te vernietigen.
  Daartoe onder vijandelijk vuur het tussengelegen open terrein stormenderhand te overschrijden, waarop door
  hen in een gevecht van man tegen man twee terroristen werden gedood en drie overige tijdens hun vlucht over
  de kali werden neergeschoten, terwijl tevens twee karabijnen met munitie werden buitgemaakt. Door dit
  optreden er veel toe bij te dragen dat de verdere actie gunstig kon verlopen.

  Cornelis Kuiters was in Atjeh

  Cornelis Kuiters

  Corenlis Kuiterts is op 07-03-1898 ingelijfd bij het 2e Regiment Vesting Artillerie en op 20-07-1898 gedetacheerd voor 2 jaar bij het Koloniale Werf Depot.
  Op 22-10-1900 keerde hij terug van zijn detachement bij het leger in Oost-Indië (11874/1900)
  Op 26-11-1900 ingevolge artikel 9 werd hij vrijwilliger bij het Koloniaal Werfdepot (zie 12873/1900)

  Helaas heeft hij net als zovelen nooit iets verteld over die tijd.

  Tijdens de foto was hij 20 jaar.

  Cornelis Kuiters

  Het is veel en toch weinig, vind ik. Een naam en een foto is al veel. En de kennis van wanneer hij waar zat is een vertrekpunt voor verder onderzoek. Dat is het weinige: je zou graag meteen meer willen weten, vooral omdat er nooit iets verteld is. Dan denk je toch: wat is er gebeurd? 

  Grootvader Jean Majerus vocht op Atjeh

  “Tot mijn 24ste jaar heb ik Majerus geheten,” mailde Wil Derijks. Hoe dat zo, vraag ik.
  Hij weer: “Dat staat in het verhaal dat ik van mijn leven heb geschreven. Twee versies: een voor mijn kinderen en een voor de kleinkinderen.”
  Ik: “Mag ik het lezen?”
  Wil: “Nee.”
  Dan stel ik me dus tevreden met wat hij van zolder haalde: de prachtige oude documenten die iets zeggen over het leven van zijn grootvader Jean Majerus. Zoiets kom je alleen tegen in mappen uit archiefdozen, en je moet dan witte handschoenen aan. Maar ik ben bij de INOG en van Wil mag ik het gewoon oppakken en publiceren. “Ik hoop dat familieleden reageren,” zegt hij. “Je weet maar nooit.”

  Wat is wat? Hulp is welkom.

  Acte De Naissance

  Een aantekening op het document zegt: ‘acte van bekendheid’. Wie kan het lezen?

  Extract

  Dan is er het prachtige Extract uit het stamboek, nr. 57846.
  Jean Majerus is geboren op 10 augustus 1857 en is, dan al actief militair, 1,57m lang.
  Het extraxt bevat dusdanig veel opsommingen van krijgsverrichtingen dat ik meteen denk: hoe heeft hij Jean Majerus het overleefd?
  Militair zijn in 1904, 1905, 1906 en 1907 in Atjeh betekende een hard leven. Dan is Van Heutsz nog even gouverneur van Atjeh, daarna gouverneur-generaal. Als gouverneur wordt hij opgevold door Van Daalen en daarna door Swart. Mannen die controle en rust wilden brengen, met voortdurende militaire inzet.
  Op 12 januari 1912 zit hij in Kota-Radja. Daar zal hij ook de commandant van het leger hebben gezien, dat was toen Van Daalen.

  Onderscheiding

  In 1910 krijgt Jean Majerus een onderscheiding: de bronzen medaille voor trouwen dienst “van wege de koningin”, “voor de wijze waarop hij, gedurende den tijd van 12 jaren, bij het Leger heeft gediend, tot aanmoediging om het ingeslagen voetspoor te blijven volgen”.

  “Ik ben trots op mijn opa,” zegt Wil. En dit document laat zien, dat vroeger koningin Wilhelmina dat ook was.